Historie

In 1869 pakten een tiental Echtenaren zich samen om de intocht van de toenmalige Burgemeester Coenemans een feestelijk tintje te geven. In die tijd werden feestelijke of heugelijke gebeurtenissen opgeluisterd door de Echter Liedertafel, maar tegen het einde van de 19e eeuw ging deze zangvereniging ter ziele wat voor een aantal culturele en muziekminnende inwoners een aanleiding was om in verenigingsverband muziek te gaan maken. Dit leidde dan in 1880 tot de oprichting van een muziekvereniging. De Harmonie was geboren.

Inmiddels heeft de Harmonie al meer dan 130 jaar bewezen een ondernemende vereniging te zijn, die uitdagingen niet uit de weg ging, en toch een niet weg te denken rol bleef spelen binnen het culturele, kerkelijke en openbare leven in de gemeenschap Echt.
In de begin jaren van haar bestaan nam de vereniging haar taak als cultuur minnende vereniging erg breed op en er zat ondernemingsgeest in de vereniging. Al heel snel waagde men zich aan openbare optredens, zoals het opluisteren van processies en communiefeesten. Ook organiseerde men zomerfeesten en toneelavonden.
Reeds vijf jaar na haar oprichting nam men, samen met 38 andere verenigingen, deel aan een festival, georganiseerd door “De Maatschappij van Landbouw” . Het werd een geweldig succes.
In de daaropvolgende volgende jaren werden er ook veel concerten buiten Echt gegeven, zoals in Maaseik, Sittard, Venlo en Valkenburg. Eind 19e eeuw was dat al een hele onderneming.
In 1901, elf jaar na haar oprichting, nam de Harmonie voor het eerst deel aan een concours, welk gehouden werd te Meerssen. Men kwam toen uit in de derde afdeling en het optreden werd bekroond met een derde prijs.

Net als iedere andere vereniging heeft de Harmonie hoogtepunten beleefd, maar ook minder goede jaren gekend. Zij is in elk geval onafgebroken als Harmonie actief geweest, met uitzondering van de periode tijdens de 2e Wereldoorlog. Omdat de vereniging niet toetrad tot de Cultuurkamer brak een trieste tijd aan voor de vereniging. Men werd beboet met een boete van fl. 675. Inbeslagname van het instrumentarium werd toen voorkomen door een zgn. verkoop aan de leden. Doch tijdens de evacuatie zijn toch veel instrumenten verloren gegaan evenals veel historie en notulen welke door de toenmalige secretaris/kroniekschrijver waren verzameld. Ook was de situatie op persoonlijk vlak een dramatische tijd. Twee bestuursleden en vier werkende leden vonden de dood door oorlogsgeweld. Door al deze verliezen kwam de wederopbouw van de vereniging na de oorlog met vertraging op gang, doch er werden nieuwe instrumenten aangeschaft en op 17 april 1947 ging de eerste repetitie na het einde van de 2e wereldoorlog van start. En reeds op 15 augustus 1948 werd met groot succes in Peer (België) een concert verzorgd.
In die tijd volgde Koningin Juliana haar moeder, Koningin Wilhelmina, op. Dit was de start voor de jaarlijkse deelname aan de Koninginnedag-vieringen en en bijbehorende aubades bij gelegenheid van Koninginnedag. Vele jaren later, in 1980, nam onze Harmonie op Koninginnedag op uitnodiging van het Oranje comité Baarn zelfs deel aan het bloemen-defilé op paleis Soestdijk.
Het openbare en Kerkelijke leven waren veel meer met elkaar verwant dan tegenwoordig. Dit hield dan ook in dat er veel meer kerkelijke activiteiten waren, waarbij de muzikale inbreng van een Harmonie als vanzelfsprekend werd ervaren en waarbij dan ook een erg groot en breed publiek werd bereikt.
Ook organiseerde de vereniging concerten en feestavonden in Echt en nam ze deel aan georganiseerde concerten in binnen- en buitenland. Beroemd zijn de concerten en weidefeesten rondom Kasteel Verduijnen.
In 1953 kreeg de vereniging door de Bond de organisatie van het Bondsconcours toegewezen.

Enkele hoogte punten in de naoorlogse periode van de vereniging welke zeker vermeld mogen worden zijn:
–  De eerste uniformen in 1961
–  Het verkregen recht tot het voeren van “Koninklijke” in 1961
–  De vele jubileumfeesten, 80-, 90-, 100-, 110- en 125-jarig jubileum.
–  Het behalen van het Limburgs kampioenschap 2e divisie en promotie naar de 1e divisie
–  Het behalen van het Nederlands kampioenschap 2e divisie harmonie
–  Het wijzigen van de organisatie structuur in 1995 van de vereniging en het verhogen van de betrokkenheid van de leden door te gaan werken met commissies, bestaande uit leden en bestuursleden
–  Een aantal zeer geslaagde thema concerten welke na de eeuwwisseling vanaf de jaren 2000 hun intrede deden bij onze vereniging

Veranderde tijd
In deze na-oorlogse periode veranderde ook de rol van de harmonie in de gemeenschap t.g.v. maatschappelijke ontwikkelingen. De aanwas van leden ging minder vanzelfsprekend en ook de muzikale eisen welke aan muziekverenigingen werden gesteld werden steeds hoger. Dit leidde ertoe dat er steeds meer aan muzikale educatie op steeds jongere leeftijd nodig was. Er werden in de regio om deze reden, daar waar in het verleden de vereniging dit veelal zelf deden, professionele muziekscholen opgericht. Hierdoor kon de jeugd al op erg jonge leeftijd muziekonderwijs gaan volgen, en al snel en jong gaan meespelen in de muziekkorpsen. De gemeente Echt is ook meegegaan in die ontwikkeling en stimuleerde het muziekonderwijs door subsidie te verstrekken aan de Stichting Kreato, een muziekschool die mogelijk werd door een gezamenlijke samenwerking tussen Midden-Limburgse gemeenten.
Ook onze harmonie stimuleerde de schooljeugd om muziekonderwijs te gaan volgen bij Kreato, met het doel om de aanwas van goed opgeleide muzikanten voor de harmonie te garanderen. Om de jonge muzikanten langzaam aan de grote harmonie te laten wennen aan het musiceren in groepsverband, kwam er naast het grote Harmonie orkest ook een Jeugdharmonie en een speelgroepje. En ook onstond er het Percussion-ensemble, die ook zelfstandig concerten verzorgt.
De allerjongste leden beginnen met twee jaar blokfluit les. Daarna kiest men een instrument en na 1 jaar gaat men meespelen in een speelgroepje, onder leiding van een senior muzikant. Vervolgens stroomt men door naar de Jeugdharmonie welke onder leiding staat van een professionele dirigent. En na enkele jaren stroomt men dan door naar het grote Harmonie-orkest.
Dit alles heeft tot een gezonde ontwikkeling geleid. De muzikanten in het “grote” Korps werden steeds jonger en het muzikale peil steeg aanmerkelijk.
Om het muzikale niveau te toetsen doet het Grote Korps elke 4-5 jaar mee aan het door de Muziekbond georganiseerde Bondsconcours.
Momenteel komt het Grote Korps uit in de tweede divisie van de Federatie van Muziekbonden.